تعرفه ها

کلیه هزینه‌های آزمایشات مطابق با تعرفه عمومی غیر دولتی سال ۱۳۹۹ برای کلیه مراجعین قابل پرداخت می‌باشد.