شیمی درمانی

مرکز شیمی درمانی مشفق تحت نظر دکتر یزدان ظفری به ارائه خدمات زیر میپردازد:

  • شیمی درمانی انواع سرطان ها
  • نگهداری و شست و شوی پورت
  • اقدامات حمایتی و درمان عوارض شیمی درمانی