طب فیزیک و نوار عصب و عضله

جناب آقای دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی دارای بورد تخصصی نوار عصب و عضله طب فیزیکی و توانبخشی به ارائه خدمات نوار عصب و عضله و طب فیزیکی و توانبخشی در مرکز درمان جهاد دانشگاهی میپردازند.